Algemene voorwaarden


Algemeen

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst gesloten tussen Midland en opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van het expertiserapport en zijn tevens van toepassing ten aanzien van derden die op enige wijze rechten willen doen gelden met betrekking tot de expertise of het expertiserapport.
2. Indien en voor zover de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, zijn deze uitdrukkelijk niet op de overeenkomst van toepassing.
3. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door Midland schriftelijk en uitdrukkelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor de betreffende opdracht ten behoeve waarvan de wijziging of aanvulling is overeengekomen.

Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst en annulering

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Midland schriftelijk de opdracht aan de opdrachtgever bevestigt, of zoveel eerder als blijkt dat Midland de opdracht heeft aanvaard. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
2. De opdrachtgever is gehouden om uit eigener beweging, en tevens op eerste verzoek daartoe aan Midland, alle informatie en gegevens te verstrekken met betrekking tot de opdracht, die in het kader van de expertise van belang zouden kunnen zijn.
3. De opdrachtgever garandeert dat de door hem ter beschikking gestelde/verstrekte informatie, gegevens, specificaties e.d. juist en volledig zijn.
4. Midland bepaalt op welke wijze de expertise wordt uitgevoerd.
5. Midland bevestigt aan de opdrachtgever de plaats en het tijdstip van de expertise. Het tijdstip wordt schriftelijk meegedeeld en geldt bij benadering. Overschrijding van dit tijdstip, leidt nimmer tot aansprakelijkheid van de Midland voor directe of indirecte gevolgen van de niet tijdig uitgevoerde expertise.
6. Midland verricht de expertise conform het door opdrachtgever meegedeelde doel (conditiekeuring, deelonderzoek, taxatie etc.). De resultaten van de expertise zijn niet geschikt voor enig ander doel dan het doel waarvoor de expertise verricht is.
7. Midland voert de expertise uit op basis van de ten tijde van de expertise algemeen bekende stand van de techniek.
8. Indien de opdrachtgever niet de eigenaar is, draagt de opdrachtgever er zorg voor dat de daartoe bevoegde(n) goedkeuring heeft (hebben) gegeven voor het uitvoeren van de opdracht.
9. Op het moment van de expertise, dient het te keuren object aan bepaalde voorwaarden te voldoen zodat een representatieve expertise kan worden verricht. De opdrachtgever staat er voor in dat aan deze voorwaarden is voldaan. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, behoudt Midland zich het recht voor de opdracht niet uit te voeren.
10. Indien Midland de expertise niet kan uitvoeren omdat de opdrachtgever de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en heeft de Midland recht op vergoeding van de door haar geleden schade. De schade die Midland lijdt, wordt vastgesteld aan de hand van de door de Midland gehanteerde tarieven.
11. Midland heeft het recht de overeenkomst door derden te laten uitvoeren.
12. Annuleren kan schriftelijk, per fax of per e-mail. Er zijn geen kosten aan de annulering verbonden indien de annulering uiterlijk 4 werkdagen vóór het afgesproken tijdstip van expertise door Midland ontvangen. Indien de annulering later wordt ontvangen dan is Midland gerechtigd het door opdrachtgever verschuldigde tarief in rekening te brengen.

Tarieven

1. Het bedrag dat Midland in rekening brengt met betrekking tot de opdracht wordt vastgesteld aan de hand van het ten tijde van het sluiten van de overeenkomst door Midland gehanteerde tarieven. De tarieven worden aan de opdrachtgever ter hand gesteld.
2. De tarieven zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.
3. De tarieven voor een conditiekeuring en/of taxatie worden vastgesteld op basis van het object. De binnen Midland bekende afmetingen worden hiervoor gehanteerd. De tarieven voor de overige expertises worden vastgesteld op basis van het door Midland gehanteerde uurtarief, voorrijdkosten en administratiekosten.

Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Midland voor alle directe kosten en schade (hieronder wordt uitsluitend verstaan herstel- en reparatiekosten en eventuele vervangingskosten), op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot maximaal tien (10) keer het voor de betreffende opdracht verschuldigde tarief.
2. Midland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige indirecte kosten en indirecte schade (hieronder wordt onder andere verstaan gederfd gebruik- dan wel vakantiegenot, vertragingsschade), op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
3. De opdrachtgever vrijwaart Midland tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen Midland en de opdrachtgever.
4. Midland is niet aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van het door haar gekeurde object.
5. Midland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en kosten die verband houden met dan wel voortvloeien uit niet nakoming door de opdrachtgever van het bepaalde in artikel 3 lid 2, lid 3 of lid 9.

Overmacht

Indien en voor zover Midland haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van overmacht, is zij gerechtigd de betreffende overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, defecten aan machines of installaties, stagnatie in de aanvoer van grond- hulp- en brandstoffen, ziekte of ongeval van de ingeschakelde expert of de onbereikbaarheid van het object.

Betaling

1. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of verrekening.
2. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, stuurt Midland een ingebrekestelling in de zin van een herinneringsnota. Indien deze herinneringsnota niet op tijd wordt betaald, heeft Midland het recht de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de datum van algehele voldoening.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Midland is het Nederlands recht van toepassing.

Arbitrage-clausule

In geval van geschil tussen partijen over de opdracht en/of haar uitvoering en over daarmee samenhangende geschilpunten, hetwelk niet in der minne tot oplossing wordt gebracht, zal het geschil met uitsluiting van de gewone rechter aan arbitrage worden onderworpen volgens de regels van de: Stichting Nederlands Arbitrage Instituut Postbus 21075 3001 AB ROTTERDAM